Skip to content
  • Polski
  • English

Metody i techniki audytu

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane są w oparciu o ustalony w ramach planowania harmonogram – przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci, aplikanci i asystenci. Harmonogram badania ustalany jest w oparciu o sprawozdawczość finansową i dostosowywany do konkretnego podmiotu gospodarczego. Podział pracy na poszczególnych członków zespołu badającego dokonywany jest z uwzględnieniem istotności i ważności poszczególnych tematów oraz uwzględniający wiedzę i doświadczenie członka zespołu badającego. Przy badaniu sprawozdań finansowych wykorzystywane są procedury, metody oraz techniki badania wynikające z krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Za stronę merytoryczną badanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest biegły rewident – specjalista w określonej dziedzinie. W przypadkach wątpliwości powstałych w ramach badanego sprawozdania finansowego korzystamy z usług innych osób (ekspertów). Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy służbowej nie korzystamy z usług osób nieznanych (przypadkowych). Przy podziale pracy w jednostkach badanych przez nas po raz kolejny zwracamy uwagę aby jeden biegły lub inny członek zespołu badającego sprawdzał inne tematy.

Zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowych Standardach Badania przeprowadzamy badania zgodności i wiarygodności, ustalając odpowiednie ryzyko badania oraz poziom istotności. Określając zakres badania stosujemy badanie pełne lub wyrywkowe w odniesieniu do poszczególnych obszarów. Bierzemy również udział w inwentaryzacji składników majątkowych oraz potwierdzaniu sald rozrachunków.

Podczas badania udostępniamy platformę do dwukierunkowej wymiany plików, ograniczając w ten sposób przesyłanie plików za pomocą e-maili, samodzielnie sporządzamy wszelkie niezbędne przy badaniu zestawienia, od przedstawicieli jednostki badanej oczekujemy jedynie współpracy w zakresie udzielania informacji, udostępnienia dokumentacji oraz sporządzania wydruków komputerowych (z systemu finansowo-księgowego oraz systemów pomocniczych – gospodarki materiałowej, kadry i płace oraz środki trwałe).

Po zakończeniu prac sporządzamy sprawozdanie z badania w języku polskim oraz dodatkowo angielskim lub niemieckim (na życzenie kontrahenta).

doradca-auditor-pan2
doradca-auditor-pan2