Skip to content
 • Polski
 • English

Inne usługi

Wyceny przedsiębiorstw

Przeprowadzamy wyceny wartości przedsiębiorstw następującymi metodami:

 • metodą dochodową – zdyskontowanych przepływów pieniężnych – na podstawie dotychczasowych wyników ekonomiczno – finansowych firmy i prognoz przygotowanych przez zarząd firmy, przeanalizowanych i zweryfikowanych przez wyceniającego.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow) jest oparta na założeniu, że przedsiębiorstwo warte jest tyle, ile przyniesie dochodu w założonym okresie po opłaceniu przewidywanego zwrotu kapitału. Ten sposób wyceny uwzględnia, w pewnej mierze, tzw. wartości niematerialne (nie ujęte w księgach przedsiębiorstwa), takie jak: pozycja na rynku, znak firmowy, posiadane licencje, patenty, sieć kooperantów i odbiorców, zespół pracowników o niepowtarzalnych kwalifikacjach, oryginalny system wewnętrznej organizacji i zarządzania itp. Przepływy pieniężne odzwierciedlają salda pieniężne związków przedsiębiorstwa z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy, pracownicy, instytucje).

Według metody DCF wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli.

 • metodą majątkową – skorygowanych aktywów netto – sporządzoną na podstawie skorygowanych danych bilansowych firmy z uwzględnieniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe).

Wartość księgowa (book value) jest sumą wartości środków trwałych netto i obrotowych finansowanych z funduszów własnych, według aktualnych zapisów w księgach rachunkowych z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia i zobowiązań. Dla potrzeb wyceny wartość składników majątkowych jest zaktualizowana, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny oraz z uwzględnieniem aktualnej wartości godziwej.

Przekształcenia spółek

Jako biegli rewidenci sporządzamy opinie na temat prawidłowości planu przekształcenia w procesie przekształcenia spółek, zgodnie z kodeksem spółek handlowych.

Spółkami przekształcanymi mogą być:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Każda z nich może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (czyli w spółkę przekształconą).

Jako biegli rewidenci uczestniczymy również w przekształceniach działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analizy due diligence

Przed zakupem udziałów i akcji lub przedsiębiorstw na zlecenie osób prawnych lub fizycznych sporządzamy w zakresie finansowym i podatkowym analizę typu due diligence.

Zakres analizy due diligence:

 • przegląd i analiza poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w kolejnych okresach,
 • analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych (wg rodzajów działalności, wg kosztów bezpośrednich i pośrednich, w zależności od rodzaju dostępnych danych),
 • analiza pozostałych operacyjnych i finansowych przychodów i kosztów,
 • analiza największych pozycji kapitału pracującego (należności, zobowiązania, zapasy) ze zwróceniem szczególnej uwagi na realność wykazanych w sprawozdaniu należności oraz przydatność posiadanych zapasów w działalności,
 • analiza posiadanego majątku trwałego,
 • analiza finansowa Spółki,
 • przeprowadzenie rozmów z kierownictwem i przedstawicielami Spółki w zakresie przedstawionej dokumentacji i informacji,
 • analiza poprawności rozliczeń podatkowych a w szczególności: materiały z ewentualnych kontroli podatkowych, analiza ewentualnych posiadanych interpretacji z organów podatkowych, analiza poprawności rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, analiza transakcji z podmiotami powiązanymi, poprawność rozliczeń podatkowych.

Dokumentacje podatkowe dotyczące cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz określenie kryteriów formalnych i merytorycznych jakim powinna ona odpowiadać, wynika z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art.11 ust. 4 ustawy, powiązanie pomiędzy podmiotami krajowymi występuje w sytuacji, gdy:

 • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Celem dokumentacji jest wykazanie, że:

 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi realizowane są w warunkach rynkowych, co ma oznaczać, że w wyniku istniejących powiązań nie zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty;
 • nie zaistniała sytuacja, w której podmioty powiązane nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie istniały;
 • ceny stosowane w obrocie pomiędzy jednostkami powiązanymi nie mają charakteru cen transferowych.

Termin „ceny transferowe” oznacza ceny stosowane we wszelkich transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, które nie odzwierciedlają rynkowej wartości transakcji, a mogą służyć do alokacji dochodu w grupie przedsiębiorstw powiązanych w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego.

Audyt podatkowy

Przeprowadzamy audyty podatkowe dotyczące prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, budżetami jednostek samorządu terytorialnego, mające na celu  wskazanie nieprawidłowości dotyczące rozliczeń podatkowych, określając zakres ewentualnych korekt oraz wskazując sytuacje wątpliwe – nie stanowiące jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale które mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli skarbowych,

W RAMACH PRAC ZWIĄZANYCH Z AUDYTEM PODATKOWYM OFERUJEMY:

 • szczegółową weryfikację rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (sprawdzenie dokumentów, rejestrów i deklaracji),
 • weryfikację rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych (funkcja płatnika, prawidłowość obliczania i odprowadzania zaliczek od wynagrodzeń, PIT-4R),
 • weryfikację rozliczeń z ZUS dotyczących wynagrodzeń,
 • prawidłowość ujęcia przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów do celu podatku dochodowego od osób prawnych,
 • prawidłowość i terminowość innych rozliczeń podatkowych (PFRON, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, ochrona środowiska, opłaty produktowe).
doradca-auditor-pan2
doradca-auditor-pan2