Due diligence

Przed zakupem udziałów i akcji lub przedsiębiorstw na zlecenie osób prawnych lub fizycznych sporządzamy w zakresie finansowym i podatkowym analizę typu due diligence.

Zakres analizy due diligence:

 • przegląd i analiza poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w kolejnych okresach,
 • analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych (wg rodzajów działalności, wg kosztów bezpośrednich i pośrednich, w zależności od rodzaju dostępnych danych),
 • analiza pozostałych operacyjnych i finansowych przychodów i kosztów,
 • analiza największych pozycji kapitału pracującego (należności, zobowiązania, zapasy) ze zwróceniem szczególnej uwagi na realność wykazanych w sprawozdaniu należności oraz przydatność posiadanych zapasów w działalności,
 • analiza posiadanego majątku trwałego,
 • analiza finansowa Spółki,
 • przeprowadzenie rozmów z kierownictwem i przedstawicielami Spółki w zakresie przedstawionej dokumentacji i informacji,
 • analiza poprawności rozliczeń podatkowych a w szczególności:

  – materiały z ewentualnych kontroli podatkowych,

  – analiza ewentualnych posiadanych interpretacji z organów podatkowych,

  – analiza poprawności rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu,

  – analiza transakcji z podmiotami powiązanymi,

  – poprawność rozliczeń podatkowych.

 

Praktyki

Studentom (IV i V roku) studiów ekonomicznych (preferowane kierunki związane z rachunkowością) oferujemy płatną 1-miesięczną praktykę w biurze rachunkowym.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

Biuro rachunkowe

Zapraszamy również do współpracy osoby mające doświadczenie w pracy w charakterze asystentów biegłych rewidentów.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl