Audyt podatkowy

Przeprowadzamy audyty podatkowe dotyczące prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, budżetami jednostek samorządu terytorialnego, mające na celu  wskazanie nieprawidłowości dotyczące rozliczeń podatkowych, określając zakres ewentualnych korekt oraz wskazując sytuacje wątpliwe – nie stanowiące jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale które mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli skarbowych,

W ramach prac związanych z audytem podatkowym oferujemy:

  • szczegółową weryfikację rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (sprawdzenie dokumentów, rejestrów i deklaracji),
  • weryfikację rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych (funkcja płatnika, prawidłowość obliczania i odprowadzania zaliczek od wynagrodzeń, PIT-4R),
  • weryfikację rozliczeń z ZUS dotyczących wynagrodzeń,
  • prawidłowość ujęcia przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów do celu podatku dochodowego od osób prawnych,
  • prawidłowość i terminowość innych rozliczeń podatkowych (PFRON, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, ochrona środowiska, opłaty produktowe).

Praktyki

Studentom (IV i V roku) studiów ekonomicznych (preferowane kierunki związane z rachunkowością) oferujemy płatną 1-miesięczną praktykę w biurze rachunkowym.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

Biuro rachunkowe

Zapraszamy również do współpracy osoby mające doświadczenie w pracy w charakterze asystentów biegłych rewidentów.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl