Wyceny przedsiębiorstw

wyceny przedsiebiorstwPrzeprowadzamy wyceny wartości przedsiębiorstw następującymi metodami:

  • metodą dochodową – zdyskontowanych przepływów pieniężnych – na podstawie dotychczasowych wyników ekonomiczno – finansowych firmy i prognoz przygotowanych przez zarząd firmy, przeanalizowanych i zweryfikowanych przez wyceniającego.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow) jest oparta na założeniu, że przedsiębiorstwo warte jest tyle, ile przyniesie dochodu w założonym okresie po opłaceniu przewidywanego zwrotu kapitału. Ten sposób wyceny uwzględnia, w pewnej mierze, tzw. wartości niematerialne (nie ujęte w księgach przedsiębiorstwa), takie jak: pozycja na rynku, znak firmowy, posiadane licencje, patenty, sieć kooperantów i odbiorców, zespół pracowników o niepowtarzalnych kwalifikacjach, oryginalny system wewnętrznej organizacji i zarządzania itp. Przepływy pieniężne odzwierciedlają salda pieniężne związków przedsiębiorstwa z otoczeniem (dostawcy, odbiorcy, pracownicy, instytucje).

Według metody DCF wartość przedsiębiorstwa równa się sumie zdyskontowanych odpowiednią stopą dyskontową generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych, które po skumulowaniu i zsumowaniu, tworzą łączny strumień pieniężny pozostający do dyspozycji właścicieli.

  • metodą majątkową – skorygowanych aktywów netto – sporządzoną na podstawie skorygowanych danych bilansowych firmy z uwzględnieniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe).

Wartość księgowa (book value) jest sumą wartości środków trwałych netto i obrotowych finansowanych z funduszów własnych, według aktualnych zapisów w księgach rachunkowych z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia i zobowiązań. Dla potrzeb wyceny wartość składników majątkowych jest zaktualizowana, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny oraz z uwzględnieniem aktualnej wartości godziwej.

Praktyki

Studentom (IV i V roku) studiów ekonomicznych (preferowane kierunki związane z rachunkowością) oferujemy płatną 1-miesięczną praktykę w biurze rachunkowym.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl

Biuro rachunkowe

Zapraszamy również do współpracy osoby mające doświadczenie w pracy w charakterze asystentów biegłych rewidentów.
Kontakt: rekrutacja@auditor.sopot.pl